Mikrotik Certified Network Associate (MTCNA)

เป็นหลักสูตรเหมาะกับผู้เริ่มต้นทำงานด้าน network หรือผู้ที่มีความต้องการความเข้าใจพื้นฐานด้าน network และการสื่อสารข้อมูล โดยการเรียน network ในแต่ละเรื่องจะมีการทำ lab เพื่อให้เห็นถึงการนำไปใช้งานจริง โดยใช้อุปกรณ์เร้าเตอร์ของ Mikrotik เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ในภาคทฤษฏีมาทดลองในการตั้งค่าอุปกรณ์จริง และเป็นการฝึกการแก้ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นกับ network และเห็นถึงจุดเด่นจุดด้อยของการตั้งค่าด้วยวิธีการที่แตกต่างกัน โดยการอบรมใช้เวลาประมาณ 3-5 วัน

เนื้อหาหลักสูตร

Data communication and network fundamental

มีการปูพื้นฐานด้านการสื่อสารข้อมูล และเครือข่ายสื่อสารข้อมูล

Routing

การทำ Static routing เพื่อให้ router สามารถหาเส้นทางไปยังเครือข่ายปลายทางได้

Bridging

การใช้เทคนิคต่างๆ ในการทำ Bridging รวมถึงข้อดีข้อเสียของการทำ bridging แต่ละรูปแบบ

Wireless

การออกแบบ วางแผน ติดตั้งเครือข่ายสื่อสารข้อมูลไร้สายเบื้องต้น

DHCP

การใช้งาน DHCP เพื่อใช้ช่วยตั้งค่าเครื่องลูกข่ายให้สามารถใช้งานได้สะดวกยิ่งขึ้น

QoS

การควบคุมคุณภาพของการให้บริการ

Firewall

การควบคุมการรับส่งข้อมูล อนุญาตหรือไม่อนุญาตการรับส่งข้อมูลบางอย่างบนเครือข่าย

VPN

เครือข่ายเสมือน ทำให้เราสามารถเชื่อมเครือข่ายภายในออกไปภายนอกหน่วยงานได้

การอบรมตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล

การที่ประเทศไทยจะก้าวเข้าสู่โลกของเศรษฐกิจดิจิทัลเพื่อที่จะตอบสนองต่อนโยบายของรัฐบาลในด้านการเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจได้นั้นมีความจำเป็นต้องพัฒนาในหลายด้าน ทั้งในด้านโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็น ด้านความมั่นคงปลอดภัยของระบบต่างๆ ซึ่งโครงสร้างพื้นฐานด้านการสื่อสารข้อมูลนั้นก็มีความจำเป็นเช่นเดียวกันในการมุ่งสู่ระบบเศรษฐกิจดิจิทัล อย่างไรก็ตามในปัจจุบันประเทศไทยยังขาดบุคลากรที่มีความสามารถทางด้านการพัฒนาระบบสื่อสารข้อมูลให้สามารถใช้งานได้อย่างเหมาะสม มีเสถียรภาพและ มีความปลอดภัย สามารถป้องกันระบบจากภัยคุกคามต่างๆ ได้ การพัฒนาบุคลากรในด้านนี้ให้มีความสามารถในระดับที่เป็นที่ยอมรับได้มากเพียงพอนั้นจะทำให้ประเทศไทยสามารถก้าวเข้าสู่ยุคของเศรษฐกิจดิจิทัลได้อย่างยั่งยืน

รูปแบบโครงการอบรมตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล

ในปีงบประมาณ 2562 ได้มีการจัดฝึกอบรมพร้อมสอบประกาศนียบัตรทั้งสิ้นไม่น้อยกว่า 10 รุ่น รุ่นละประมาณ 5 วัน โดยแบ่งเป็นการอบรม ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ในพื้นที่ส่วนกลาง จำนวนไม่น้อยกว่า 2 รุ่น และส่วนภูมิภาคตามพื้นที่ต่างๆพื้นที่ละ 1 รุ่น เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ภูมิภาคต่างๆ มีโอกาสเข้าถึงการอบรมได้มากขึ้น ทำให้บุคคลากรที่มีความรู้ด้านเครือข่ายสื่อสารข้อมูล มีกระจายในทุกพื้นที่ของประเทศ โดยอาจมีการใช้พื้นที่จัดฝึกอบรมของหน่วยงานของรัฐ หรือเอกชน โดยอาจมีการเก็บค่าลงทะเบียนเพิ่มเติมในพื้นที่ส่วนกลาง และพื้นที่ภูมิภาคบางพื้นที่ โดยคำนึงถึงรายได้ของประชาชนในพื้นที่ และค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการจัดอบรมในพื้นที่นั้นๆ

การรับสมัครอบรมตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล

จะมีการประกาศรับสมัครเป็นรุ่นๆไปโดยผู้สมัครจะต้องเป็นประชาชนของประเทศไทยและมีที่อยู่ตามบัตรประชาชนตามเขตการจัดอบรมนั้นๆ และมีความรู้พื้นฐานในด้านเครือข่ายสื่อสารข้อมูล โดยผู้สนใจเข้าอบรมจะต้องกรอกข้อมูลลงในระบบรับลงทะเบียน และดำเนินการ scan และ upload เอกสารประกอบการสมัครทั้งหมดเข้าในระบบ โดยการพิจารณาจะคัดเลือกจากความเกี่ยวข้องของงานที่ทำ และจังหวัดของผู้สมัครโดยพยายามเกลี่ยให้มีความเท่าเทียมกันทุกจังหวัดในเขตพื้นที่การอบรมนั้นๆ และหากการจัดอบรมในพื้นที่นั้นมีการเก็บค่าลงทะเบียนก็จะมีเอกสารการโอนเงินด้วย โดยหากผู้เข้าอบรมควรมีความรู้พื้นฐานทางด้าน network รวมไปถึง TCP/IP อยู่บ้างแล้ว และสามารถเตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์ notebook ที่มี LAN และ wifi มาใช้ในการอบรมได้

กิจกรรมอบรมตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลที่กำลังจะเริ่ม

วันอบรม 22-26 กันยายน 2561

สถานที่อบรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
วันเปิดรับลงทะเบียน 6 กันยายน 2561
วันปิดรับลงทะเบียน 16 กันยายน 2561
วันประกาศผลการรับสมัคร 17 กันยายน 2561
ไม่มีค่าลงทะเบียน
จำนวนผู้เข้าอบรม 20 ท่าน
โดยผู้เข้าร่วมสามารถมาจากจังหวัด ชุมพร, ระนอง, สุราษฏร์ธานี, พังงา, ภูเก็ต, กระบี่, นครศรีธรรมราช, ตรัง, พัทลุง, สตูล, สงขลา, ปัตตานี, ยะลา, นราธิวาส เท่านั้น
ลงทะเบียน

วันอบรม 13 - 19 กันยายน 2561

สถานที่อบรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
วันเปิดรับลงทะเบียน 27 สิงหาคม 2561
วันปิดรับลงทะเบียน 3 กันยายน 2561
วันประกาศผลการรับสมัคร 4 กันยายน 2561
จำนวนผู้เข้าอบรม 12 ท่าน
ไม่มีค่าลงทะเบียน เนื่องจากได้รับการสนับสนุนสถานที่จากทางมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ไม่มีอาหารกลางวัน และอาหารว่าง

ผู้มีสิทธิ์สมัครต้องอยู่ในจังหวัด แม่ฮ่องสอน, เชียงใหม่, ลำพูน, ลำปาง, เชียงราย, พะเยา,แพร่, น่าน , ตาก, สุโขทัย, อุตรดิตถ์, กำแพงเพชร, พิษณุโลก, พิจิตร, เพชรบูรณ์ เท่านั้น

ลงทะเบียน

การจัดอบรมตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลในส่วนภูมิภาค

เขตภูมิภาคที่ 1

สำหรับประชาชนในพื้นที่จังหวัด
- แม่ฮ่องสอน
- เชียงใหม่
- ลำพูน
- ลำปาง
- เชียงราย
- พะเยา
- แพร่
- น่าน
สถานที่จัดอบรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
วันเปิดรับลงทะเบียน 19 ธันวาคม 2560
วันปิดรับลงทะเบียน 15 มกราคม 2561
วันประกาศผลการรับสมัคร จะประกาศให้ทราบภายหลัง
วันอบรม จะประกาศให้ทราบภายหลัง
จำนวนผู้เข้าอบรม 12 ท่าน

เขตภูมิภาคที่ 2

สำหรับประชาชนในพื้นที่จังหวัด
- ตาก
- สุโขทัย
- อุตรดิตถ์
- กำแพงเพชร
- พิษณุโลก
- พิจิตร
- เพชรบูรณ์
สถานที่จัดอบรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
วันรับลงทะเบียน จะประกาศให้ทราบภายหลัง

เขตภูมิภาคที่ 3

สำหรับประชาชนในพื้นที่จังหวัด
- หนองคาย
- บึงกาฬ
- นครพนม
- สกลนคร
- กาฬสิทธุ์
- มุกดาหาร
- อุดรธานี
สถานที่จัดอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต สกลนคร
วันรับลงทะเบียน จะประกาศให้ทราบภายหลัง

เขตภูมิภาคที่ 4

สำหรับประชาชนในพื้นที่จังหวัด
- อำนาจเจริญ
- ยโสธร
- ร้อยเอ็ด
- มหาสารคาม
- สุรินทร์
- ศรีสะเกษ
- อุบลราชธานี
สถานที่จัดอบรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
วันเปิดรับลงทะเบียน 15 ธันวาคม 2560
วันปิดรับลงทะเบียน 15 มกราคม 2561
วันประกาศผลการรับสมัคร 17 มกราคม 2561
วันอบรม 5 - 9 กุมภาพันธ์ 2561
จำนวนผู้เข้าอบรม 20 ท่าน

เขตภูมิภาคที่ 5

สำหรับประชาชนในพื้นที่จังหวัด
- เลย
- หนองบัวลำภู
- ขอนแก่น
- ชัยภูมิ
- นครราชสีมา
- บุรีรัมย์
สถานที่จัดอบรม จะประกาศให้ทราบภายหลัง
วันรับลงทะเบียน จะประกาศให้ทราบภายหลัง

เขตภูมิภาคที่ 6

สำหรับประชาชนในพื้นที่จังหวัด
- ปราจีนบุรี
- สระแก้ว
- ฉะเชิงเทรา
- ชลบุรี
- ระยอง
- จันทบุรี
- ตราด
สถานที่จัดอบรม คาดว่าเป็น โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก
วันรับลงทะเบียน จะประกาศให้ทราบภายหลัง

เขตภูมิภาคที่ 7

สำหรับประชาชนในพื้นที่จังหวัด
- ตรัง
- พัทลุง
- สตูล
- สงขลา
- ปัตตานี
- ยะลา
- นราธิวาส
สถานที่จัดอบรม คาดว่าเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา หรือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง
วันรับลงทะเบียน จะประกาศให้ทราบภายหลัง

เขตภูมิภาคที่ 8

สำหรับประชาชนในพื้นที่จังหวัด
- ชุมพร
- ระนอง
- สุราษฏร์ธานี
- พังงา
- ภูเก็ต
- กระบี่
- นครศรีธรรมราช
สถานที่จัดอบรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
วันรับลงทะเบียน จะประกาศให้ทราบภายหลัง

การจัดอบรมตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลในส่วนกลาง

การอบรมในส่วนกลาง

ในส่วนการอบรมของศูนย์อบรมส่วนกลางจะให้สำหรับประชาชนในจังหวัดดังต่อไปนี้

อุทัยธานี, นครสวรรค์, กาญจนบุรี, ชัยนาท, ลพบุรี, สระบุรี, นครนายก, ราชบุรี, เพชรบุรี, ประจวบคีรีขันธ์, สุพรรณบุรี, สิงห์บุรี, พระนครศรีอยุธยา, อ่างทอง, กรุงเทพมหานคร, สมุทรปราการ, สมุทรสาคร, สมุทรสงคราม, นครปฐม, ปทุมธานี และ นนทบุรี

สถานที่ฝึกอบรม

KMUTT Mikrotik Academy  

ชั้น 3 อาคารวิจัยและนวัตกรรมกระบวนการชีวภาพ (BRI)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (บางขุนเทียน)

KMUTT Mikrotik Academy 
ชั้น 3 อาคารวิจัยและนวัตกรรมกระบวนการชีวภาพ (BRI)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (บางขุนเทียน)
 49 ซอยเทียนทะเล 25 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล
แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150
T: (02) 470-7512, (02) 470-7407